งานประชุมวิชาการ

นำเสนอผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ

ครั้งที่ 50

The 50th National Graduate Research Conference

 • ตารางการนำเสนอ

 • แบบประเมิน

 • Abstract Proceedings

 • Full-Paper Proceedings

ผลกระทบจาก
โควิด-19

 • ใช้ระบบออนไลน์ในกา iq option x รดำเนินการประชุม

 • ยกเลิกการนำเสนอวิชาการแบบโปสเตอร์

 • ลดค่าลงทะเบียนเป็น 1,000 บาท

 • ขยายการรับบทความวิจัยฉบับเต็มถึง 5 เมษายน 2563

หลักการและเหตุผล

ด้วยพันธกิจด้านการวิจัยเป็นพันธกิจหลัก ดาวน์โหลด iq option x สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงร่วมกันจัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (The 50th National Graduate Research Conference, 2020) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลทางวิชาการ โหลด iq option x โดยการนำเสนอบทความวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ นอกจากนี้ในการจัดโครงการครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายเครือข่ายความร่วมมือซึ่งกันและกัน

 

กำหนดการสำคัญ

 • 5 เมษายน 2563

  วันสุดท้ายในการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม

 •  30 เมษายน 2563

  วันประกาศการตอบรับบทความวิจัยฉบับเต็ม

 • 4 พฤษภาคม 2563

  วันสุดท้ายในการส่งบทความฉบับแก้ไข (Revised Paper)

 • 6 พฤษภาคม 2563

  วันสุดท้ายในการส่งบทความฉบับพร้อมตีพิมพ์ (Camera-Ready Paper)

 • 22 พฤษภาคม 2563

  วันสุดท้ายในการลงทะเบียน

 • 5-7 มิถุนายน 2563

  วันนำเสนอผลงาน

 

กลุ่มสาขาผลงานวิจัยที่เปิดรับบทความ

กลุ่มวิทยาศาสตร์

เกษตร เทคโนโลยี และ วิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มศิลปะและการออกแบบ

 

อัตราค่าลงทะเบียน

 • บาทต่อเรื่อง

  1,000

  ผู้นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral

  • หนังสือรวบรวมบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full-paper proceedings)

  • เกียรติบัตร
    

หมายเหตุ

 • ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของหนังสือรวบรวมบทความวิชาการฉบับเต็มจะสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์นี้ในช่วงวันงานประชุม 

 • เกียรติบัตรจะถูกจัดส่งทางช่องทาวอีเมล์

 

Sponsors

 

ติดต่อ

061-365-4915

นางสาวพิชญ์ธีรา พวงมณี

หน่วยงานหลัก

สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี 

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520